Duits ondernemingsrecht

Ook bij vraagstukken op het gebied van het Duitse ondernemingsrecht ondersteunen wij u graag. Duitse algemene voorwaarden en distributie-overeenkomsten volgens de Duitse wetgeving zijn enkele thema's waarover de DNHK advies geeft.

Algemene voorwaarden

Als het Duitse recht van toepassing is, controleert de DNHK of de door u gehanteerde algemene voorwaarden aan de Duitse wetgeving voldoen. Graag passen wij uw algemene voorwaarden aan de Duitse wetgeving aan of stellen Duitse algemene voorwaarden voor u op. Met het oog op veranderingen in de rechtspraak controleren wij tevens regelmatig of uw voorwaarden nog aan de actuele bepalingen voldoen.

Distributie-overeenkomsten

U wilt uw producten in Duitsland door iemand met kennis van de Duitse markt laten distribueren? Dan is het raadzaam dat de samenwerking met de Duitse verkooppartner contractueel goed is geregeld. Graag adviseert de DNHK u omtrent de mogelijkheden en stelt in samenspraak met u een distributie-overeenkomst volgens de Duitse wetgeving op.

E-commerce/webshops

Het lijkt makkelijk om producten vanuit Nederland via internet ook aan Duitse consumenten te verkopen. Bij klanten die in Duitsland wonen is echter het Duitse recht van toepassing. Het is dan ook van groot belang om over Duitse algemene voorwaarden te beschikken als u uw producten via uw Nederlandse webshop in Duitsland aanbiedt. Ook zijn er bepalingen over de opbouw van een webshop die u in acht moet nemen. De DNHK adviseert u graag bij voorkeur voordat u met uw webshop begint.

Incasso

Wie zaken doet komt helaas ook in contact met debiteuren die een factuur niet betalen. Indien u Duitse debiteuren heeft die een opeisbare vordering niet betalen adviseren wij u graag over de mogelijkheden m.b.t. het incasseren van de vordering en de Duitse betalingsbevelprocedure. Bovendien verzorgen wij voor u de incassoprocedure.

Vergunningen voor producten en diensten

U dient er rekening mee te houden dat uw producten of diensten in Duitsland aan bepaalde vereisten moeten voldoen voordat u deze mag aanbieden. De DNHK informeert u graag over de vereiste vergunningen die u voor uw product of dienstverlening nodig heeft.

Duits-Nederlandse Arbitragecommissie

De gehele arbitrageprocedure is door een reglement geregeld. Het actuele arbitragereglement vindt u hier.

Voorwaarden

Wanneer u de afspraak wilt maken om bij eventuele geschillen de arbitragemogelijkheid van de Duits-Nederlandse Handelskamer te benutten, dan dient daartoe een arbitrageclausule ondertekend te worden. Een voorbeeld van een dergelijke arbitrageclausule vindt u hier.

Verzoekschrift

Wanneer u de arbitrageclausule overeengekomen bent en u wilt een arbitrage beginnen, dan dient u een verzoekschrift (in het Nederlands of Duits) tot het starten van de arbitrage bij de Duits-Nederlandse Handelskamer in te dienen. Het verzoekschrift dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Uw naam en adres
  • Indien u een advocaat heeft, de naam en het adres van uw advocaat
  • De naam en het adres van de partijen
  • Uw vordering en de argumenten waarop uw vordering gebaseerd is
  • Een toelichting waaruit blijkt dat het arbitraal college bevoegd is

Het verzoek en twee kopieën daarvan dienen aan het Secretariaat van het arbitraal college Duits-Nederlandse Handelskamer in Den Haag gezonden te worden. Hier kunt u een voorbeeld van een verzoekschrift downloaden

Procedure

Zodra het arbitraal college het verzoekschrift ontvangen heeft, wordt dit in tweevoud verzonden aan de wederpartij. Het secretariaat zal u het dossiernummer doorgeven. In de betreffende brief wordt/worden ook de naam resp. de namen van de arbiter(s) genoemd. Bovendien wordt u een rekening voor het te betalen voorschot toegezonden.

Contact

Donata Lex, T. 0031 (0)70 3114 160, E. d.lex(a)dnhk.org

Tarieven

Wij willen u er graag op attent maken dat wij geen kosteloos advies verstrekken en in het kader van onze statuten enkel ondernemingen voor een voordelig tarief kunnen adviseren. Het uurtarief bedraagt 222,00 euro (2024) vermeerderd met 6 procent kantoorkosten en, indien van toepassing, btw. Voor leden van de DNHK kan een ledenkorting van toepassing zijn. 

Subsidie voor DNHK-advies

De kosten van dit DNHK-advies worden mogelijk tot 50 procent vergoed vanuit de regeling Vouchers Kennisverwerving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Kijk voor de voorwaarden op de website van de RVO.

Naar de RVO