Toeleveringsketenwet - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Sinds 1 januari 2023 is in Duitsland de Wet op de zorgplicht voor de toeleveringsketen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) van kracht, die eisen stelt aan een verantwoord beheer van toeleveringsketens en bedrijven verplicht hun toeleveringsketens openbaar te maken. De wet is ingedeeld volgens de invloed die bedrijven kunnen uitoefenen en geldt aanvankelijk alleen voor bedrijven met ten minste 3000 werknemers. Vanaf 1 januari 2024 zullen ook bedrijven met ten minste 1000 werknemers aan de richtlijn moeten voldoen. De wet dient om de internationale mensenrechtensituatie te verbeteren.

De Wet op de zorgplicht voor de toeleveringsketen is gebaseerd op internationaal erkende mensenrechtenverdragen. Deze omvatten het verbod op kinderarbeid, slavernij en dwangarbeid, de veronachtzaming van gezondheid en veiligheid op het werk, het onthouden van een passend loon, de veronachtzaming van het recht om vakbonden of werknemersvertegenwoordigers op te richten, de ontzegging van toegang tot voedsel en water, alsmede de illegale beroving van land en bestaansmiddelen.

De wet is van toepassing op alle ondernemingen die hun hoofdkantoor, hoofdvestiging, administratieve zetel, statutaire zetel of een filiaal in Duitsland hebben. Bovendien is de wet van toepassing op (indirecte) leveranciers en op de handelingen van alle contractuele partners. Bedrijven met minder dan 1.000 werknemers kunnen ook aansprakelijk worden gesteld als zij leveranciers zijn van een getroffen bedrijf. Bovendien is de LkSG ook van toepassing op ondernemingen met een groot aandeel externe merken, zoals warenhuizen, waar het traceren veel moeite zou kunnen kosten. De LkSG houdt er echter rekening mee of het om eigen merken of merken van derden gaat en of de genomen maatregelen en de prioritering van de risico's begrijpelijk waren.

Bij niet-naleving riskeren bedrijven boetes tot 8 miljoen euro of uitsluiting van overheidsopdrachten. Daarnaast kunnen boetes tot 2% van de jaaromzet worden opgelegd aan ondernemingen met een jaaromzet van ten minste 400 miljoen euro.

Op de naleving wordt toegezien door het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), dat over ruime controlebevoegdheden voor de handhaving beschikt. Zij kan bedrijfsruimten betreden, informatie opvragen en documenten inzien. Om bedrijven te ondersteunen bij de naleving van de toeleveringsketenwet, stelt BAFA een hand-out ter beschikking op www.bafa.de/lieferketten.