Energie

© deliormanli
Green Energy

Duitsland houdt zich al sinds de jaren tachtig bezig met de “Energiewende” (de energietransitie). Zo wil Duitsland met name dat het aandeel fossiele brandstoffen in de energiemix afneemt. In 2020 moet de CO2-emissie met 40% verminderen ten opzichte van 1990 en het fossiele brandstofgebruik moet door duurzame energie worden overgenomen.

Momenteel wordt in Duitsland meer dan 35% van de bruto-stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen en dat voornamelijk uit windkracht, biomassa en zonne-energie. Het beoogd aandeel voor 2025 is 45%. De Duitse energiemarkt moet een sterke omslag maken om deze doelstellingen te behalen. De Duitse overheid heeft tal van subsidieprogramma’s voor industrie en particulieren beschikbaar gesteld om duurzame energie en energie-efficiëntie te stimuleren.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Nederlandse ondernemingen zetten al jarenlang in op innovatie en digitalisering. Dankzij hun pionierswerk hebben Nederlandse ondernemers een waardevolle kennispositie die van pas komt bij het betreden van de Duitse markt. Nederland heeft bijvoorbeeld een voortrekkersrol in the internet of things: het slim communiceren tussen elektrische apparaten via een internetverbinding, zodat het elektriciteitsverbruik daalt. Verder hebben Nederlandse ondernemers waardevolle projectervaringen met smart cities: integrale oplossingen om een stad te verduurzamen en aantrekkelijker te maken, voor bewoners maar ook voor bedrijven. Op het gebied van e-mobility en het e-laadinfrastruktuur loopt Nederland in de voorhoede.

Het lokaal opslaan van stroom is een onderwerp wat voor beide landen nu zeer van belang is; daar liggen kansen. Op het gebied van kasklimaatbeheersing geldt Nederland absoluut als een van de koplopers.

Marktontwikkeling

In 2020 kwam het energieverbruik in Duitsland in de eerste drie kwartalen neer op 8.469 petajoule (PJ) – volgens AG Energiebilanzen het laagste energieverbruik sinds het begin van de jaren 70. Ten opzichte van de eerste drie kwartalen 2019 daalde het energieverbruik met 8,7%. De daling van het energieverbruik heeft vooral te maken met de coronacrisis, daarnaast met het mildere weer, de stijgende energieprijzen en een efficiënter energiegebruik.

Ook daalde de energieproductie in Duitsland: in het eerste kwartaal 2020 werd 509 PJ energie gewonnen – 6,6% minder ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. De belangrijkste binnenlandse energiebron was hernieuwbare energie, die goed was voor 51,2% van de totale energieproductie, gevolgd door bruinkool (22,3%), gas (12,7%) en kernerngie (11,6 %).

Energie Facts Duitsland

  • In het kader van de energietransitie worden alle kerncentrales in Duitsland uiterlijk eind 2022 buiten werking gesteld. Dit brengt een enorme opgave met zich mee om de CO2-uitstoot te verminderen. Hoewel kernenergie een risicovolle technologie is, wordt er door kerncentrales weinig CO2 geproduceerd. Ter vergelijking: In Duitsland lag de CO2-uitstoot in 2018 bij 8,56 ton, terwijl dit in Frankrijk bij 4,62 ton lag. Het verschil is te verklaren doordat Frankrijk veel gebruik maakt van kernenergie.
  • Duitsland wil daarom overstappen naar hernieuwbare energie en tegelijkertijd CO2 verminderen met 80 tot 95% tegen 2050, in vergelijking met 1990. Men streeft ernaar om voor 2030 een aandeel van 65% procent van het bruto elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen.
  • Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zonne-energie en biogas, in het elektriciteitsverbruik neemt in Duistland gestaag toe: van 6% in 2000 tot 46% in 2020.
  • Windenergie speelt momenteel de hoofdrol bij de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in Duitsland. In 2020 bedroeg het geïnstalleerde vermogen van windturbines op land 54,4 GW en op zee 7,75 GW. Ongeveer 103,7 TWh werd aan land opgewekt en ongeveer 27,3 TWh op zee, voor een totaal van ongeveer 131 TWh. Hiermee komt het aandeel van windturbines in het brutto elektriciteitsverbruik van Duitsland op 23,7%.
  • Volgens de plannen van de federale overheid zal tegen 2030 20 GW offshore-windenergie op het net zijn aangesloten. Voor onshore windenergie voorziet de wet hernieuwbare energie (EEG) een geïnstalleerd vermogen van 71 GW tegen 2030.
  • Daarnaast telde Duitsland eind 2019 meer dan 1,6 miljoen fotovoltaïsche systemen met ongeveer 47,5 GW aan capaciteit.
  • Er wordt jaarlijks anderhalf miljard euro in onderzoek geïnvesteerd om zo de technische en sociale problemen op te lossen die met deze energietransitie gepaard gaan.

Stand: december 2021

18
SEP
07:30
Lommerrijk
Branche: Energie
Event
Matchmaking
Netwerkevenement
Ondernemersreizen
Top Event
Top

Op woensdag 18 september vindt in Rotterdam het Dutch-German Business Breakfast: Energy Efficiency in the Industry plaats. Tijdens dit ontbijt worden innovatieve projecten en benaderingen van de decarbonisatie van de Duitse en Nederlandse industrie besproken. Verder gaan ondernemers en experts uit beide landen in gesprek over recente ontwikkelingen, uitdagingen en kansen voor samenwerking tussen Duitse en Nederlandse bedrijven.

Pagina 1 van 1

  • 1