Algemene Voorwaarden DNHK

 

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die aan de Duits-Nederlandse Handelskamer, een rechtspersoonlijkheidsbezittende vereniging (hierna te noemen “de DNHK”), zijn verstrekt, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die in verband met dergelijke opdrachten of vervolgopdrachten ontstaan.

Artikel 2. Opdrachtnemer

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de DNHK, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is, dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 De DNHK heeft een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de DNHK is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

3.2 Ingeval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de in het voorgaande lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht aan de DNHK verschuldigde en voldane honorarium, zulks tot een maximum van € 25.000,–.

3.3 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, voor schade die het gevolg is van overmacht alsmede voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig en/of niet volledig aan de DNHK heeft verstrekt, is te allen tijde uitgesloten.

3.4 De in de voorgaande leden bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de DNHK en/of haar - al dan niet ondergeschikte - leidinggevenden.

3.5 Aanspraken op schadevergoeding vervallen, indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 4. Wet WFT

De DNHK is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) onder omstandigheden verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Door een opdracht aan de DNHK te verstrekken, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn.

Artikel 5. Overmacht

Onder overmacht wordt onder andere, echter niet uitsluitend, begrepen cyberaanvallen, dataleks ten gevolge van cyberaanvallen en/of internet- c.q. stroomstoringen alsmede de niet nakoming van verplichtingen door derden, van wie de DNHK ten aanzien van de betreffende dienstverlening afhankelijk is.

Artikel 6. Contractspartners

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen, die namens de DNHK bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, waaronder in ieder geval, echter niet uitsluitend zijn begrepen de werknemers van de DNHK.

Artikel 7. Rechtskeuze en toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de DNHK is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de DNHK en de opdrachtgever mochten voortvloeien zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.